Privacyverklaring

Dit is het privacy statement van Dermapen Benelux gevestigd te IJzendijke aan de Schansestraat 7 -9, 4515 RN ingeschreven bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 67519032.

Toepasselijkheid
Dit privacy statement is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die u aan ons verstrekt. Wij kunnen op verschillende manieren de beschikking krijgen over uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld via e-mails of het contactformulier op onze websites www.odara.eu , www.dermapenbenelux en www.n1b.eu . Ook als u bestellingen bij ons plaatst noteren wij uw persoonsgegevens.

Wij hechten groot belang aan de privacy van onze klanten en de bezoekers van onze website en betrachten daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens. Wij verwerken data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dermapen Benelux is de verantwoordelijke in de zin van de AVG ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat alleen wij bepalen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. Wij zijn er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt in overeenstemming met de AVG. In dit privacy statement leggen wij uit welke gegevens wij verwerken en voor welke doeleinden ze worden gebruikt.

Overzicht persoonsgegevens
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • KvK gegevens
 • BTW nummer
 • trainingscertificaat

Doel en grondslagen verwerking persoonsgegevens
Het verwerken van persoonsgegevens is in ieder geval toegestaan als u ons daarvoor toestemming heeft verleend. Indien u ons geen expliciete toestemming heeft gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens, of indien u deze toestemming heeft ingetrokken, kan op de verwerking van uw persoonsgegevens de artikelen 6 lid 1 sub b, sub c en/of sub f van de AVG van toepassing zijn.

Verwerking van uw persoonsgegevens kan op grond van deze artikelen uit de AVG zonder uw toestemming plaatsvinden, mits dit noodzakelijk is voor de uitvoering door ons van een overeenkomst waarbij u partij bent. Verwerking kan daarnaast noodzakelijk zijn voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Dermapen Benelux, of op ons kan een wettelijke verplichting rusten om uw persoonsgegevens te verwerken.

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen
Het afhandelen van uw bestelling en uw betaling

 • Het afleveren van door u bestelde producten of diensten
 • Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is voor de afhandeling van uw bestelling, de beantwoording van een door u gestelde vraag of de uitvoering van onze dienstverlening
 • U te informeren over wijzigingen van onze producten en diensten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Opstellen van overeenkomst
 • Trainingscertificaat
 • Advies

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Verstrekking aan derden
Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met derden als dit verenigbaar is met de hierboven genoemde doelen. Verstrekking aan derden kan noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst die wij met u sluiten, noodzakelijk zijn voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van Dermapen Benelux, of noodzakelijk zijn om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting die op ons rust.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Buiten de voorgaande situaties verstrekken wij uw persoonsgegevens alleen aan andere derden met uw nadrukkelijke toestemming. Ten overvloede: uw gegevens worden dus niet verkocht of gedeeld met derden voor commerciële doeleinden, tenzij u hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft.

Indien u een bestaande klant van ons bent kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor onze eigen commerciële doeleinden, bijvoorbeeld om u nader te informeren over onze dienstverlening of relevante producten of diensten van zorgvuldig geselecteerde partner-organisaties. U zal in dat geval uitsluitend door ons worden geïnformeerd op het door u geregistreerde e-mailadres. Indien u geen informatie over relevante producten of diensten wenst te ontvangen, dan kunt u dit eenvoudig aangeven door op “uitschrijven” te klikken in de ontvangen email.

Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. U kunt u afmelden voor deze cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Wij maken gebruik van de navolgende cookies:

 • Functionele cookies: Dit zijn cookies die noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Dit zijn analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy waarvoor wij geen voorafgaande toestemming van u nodig hebben.
 • Tracking cookies: Wij plaatsen cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
 • Google AdWords: Om uw advertentie voorkeuren te bewaren gebruikt Google een speciale cookie. Hiervoor wordt data met Google uitgewisseld. Zonder deze toestemming zullen advertenties minder relevant worden.
 • Facebook Custom Audience pixel: Facebook plaats cookies zodra u op deze website gebruik maakt van een Facebook plug-ins. Dit kan bijvoorbeeld het klikken op een ‘vind-ik-leuk knop’ of het delen van een bericht via onze website. Deze gegevens worden gebruikt voor marketingdoeleinden gericht op ingelogde gebruikers op de website van Facebook.
 • Google Analytics: Op deze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Dermapen Benelux gebruikt deze dienst om rapportages te krijgen over de wijze waarop van de website gebruikt wordt gemaakt en de kwaliteit en effectiviteit te meten. Wij maken gebruik van Google Analytics op de wijze die door de Autoriteit Persoonsgegevens is voorgeschreven om te kunnen vallen onder de uitzondering in de cookiewet, waardoor wij geen voorafgaande toestemming van u nodig hebben voor gebruik van Google Analytics

Inzien, corrigeren of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen of de verwerking te beperken. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien wij uw gegevens niet langer mogen verwerken, dan kan dat nadelige gevolgen hebben voor de afhandeling van uw bestelling of onze dienstverlening aan u.

U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid (‘dataportabiliteit’) indien wij over digitale persoonsgegevens beschikken die wij óf met uw toestemming verwerken óf verwerken om een overeenkomst die wij met u hebben gesloten uit te voeren. Dataportabiliteit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om deze digitale persoonsgegevens in een leesbaar computerbestand naar u of een door u genoemde andere persoon of organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens, verzoek tot intrekking van uw toestemming of een bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@odara.eu.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@dermapenbenelux.nl of +31 (0)117 307 393